Wednesday, 26/01/2022 - 05:52|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC TRƯỜNG SƠN

Kế hoạch phổ biến, tuyên truyền Giáo dục pháp luật

                                           

PHÒNG GD&ĐT LỤC NAM

    TRƯỜNG TH TRƯỜNG SƠN

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:57/QĐ-THTS

Trường Sơn, ngày 10 tháng 10  năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v Thành lập Ban phổ biến, giáo dục pháp luật năm học2021- 2022

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC TRƯỜNG SƠN

Căn cứ Thông tư 28/2020/TT- BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Trường Tiểu học;

Căn cứ Kế hoạch số 70/KH-SGDĐT ngày  15/9/2021 của Sở GD&ĐT  về tổ chức thực hiện Ngày pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Căn cứ công văn số 271/SGDĐT-TTr ngày 16/3/2021 của Sở GD&ĐT về  tăng cường công tác công khai trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan khác hướng dẫn về việc phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường;

Xét trình độ, năng lực, phẩm chất cán bộ, giáo viên, nhân viên.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban phổ biến, giáo dục pháp luật năm học 2021 – 2022 của trường Tiểu học Trường Sơn, gồm các Bà có tên sau đây:

1.

Ông Nguyễn Tiến Dũng: -

BTCB, Hiệu Trưởng

Trưởng Ban

2.

Ông Nguyễn Xuân Ngọc -

PBT,PCTCĐ, PHT-  

Phó Ban

3.

Ông Vũ Ngọc Hùng -

Phó hiệu trưởng

Uỷ viên

4.

Ông Phạm Quang Hiếu -

 TBTTND- UVBCU

Uỷ viên

5.

: Đồng Thị Nam -

TTCM khối 2+3

Uỷ viên

6.

: Trần Bích Hường -

KT-TT Tổ văn phòng

Uỷ viên

7.

Ông Bùi Văn Lưu -

Bí thư đoàn TN

Thư ký

Điều 2. Ban Phổ biến, giáo dục pháp luật có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện theo sự phân công của Trưởng ban.

Điều 3. Các ông bà có tên trong Điều 1 và CBGV, NV trường Tiểu học Trường Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

 Nơi nhận:

-       - Phòng GD&ĐT (B/c);

 -    - Như điều 1 (T/h);

- Lưu: VT.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

             Nguyễn Tiến Dũng

    

PHÒNG GD&ĐT LỤC NAM

    TRƯỜNG TH TRƯỜNG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:40/KH-THTS

Trường Sơn, ngày 18 tháng 10  năm 2021

     

                                                          KẾ HOẠCH

Công tác pháp chế, phổ biến, giáo dục pháp luật năm  học 2021– 2022

 
  

 

Căn cứ Kế hoạch số 70/KH-SGDĐT, ngày 15/9/2021 của Sở GD&ĐT về tổ chức thực hiện Ngày pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Căn cứ công văn số 271/SGDĐT-TTr ngày 16/3/2021 của Sở GD&ĐT về  tăng cường công tác công khai trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan khác hướng dẫn về việc phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường;

Trường TH Trường Sơn xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường năm học 2021- 2022 như sau;  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Từng bước nâng cao chất lượng công tác pháp chế theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ; giúp cho toàn thể cán bộ, giáo viên nhân viên và học sinh trường Tiểu học Trường Sơn nhận thức sâu sắc về vai trò và tầm quan trọng của công tác pháp chế trong hoạt động của trường, của mỗi cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên nhân viên và học sinh trong toàn trường về việc chấp hành pháp luật, sử dụng pháp luật làm công cụ, phương tiện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, góp phần xây dựng môi trường giáo dục ổn định, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

2. Yêu cầu

Gắn kết chặt chẽ việc thực hiện chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ pháp chế với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật (TTPBGDPL) trong trường học.

- Tiếp tục kiện toàn đội ngũ làm công tác pháp chế, phổ biến giáo dục pháp luật, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức bồi d­ưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng công tác pháp chế nhằm nâng cao chất l­ượng và chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế tại các đơn vị. Nâng cao trách nhiệm của cán bộ phụ trách công tác pháp chế, bảo đảm triển khai thực hiện nhiệm vụ pháp chế tại trường.

- Tuyên truyền, phổ biến kịp thời các quy định pháp luật gắn với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của ngành, của tỉnh và các quy định pháp luật gắn với quyền, nghĩa vụ của cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGVNV) và học sinh trên địa bàn, lựa chọn hình thức, nội dung, biện pháp phổ biến, tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng, trong đó quan tâm ưu tiên đối với các đối tượng là phụ huynh, học sinh.

- Tăng cường công tác pháp chế, đảm bảo nhà trường hoạt động tuân theo pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của của cán bộ, nhà giáo, người lao động và người học trong nhà trường.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tập trung nâng cao chất lượng công tác pháp chế và thực hiện tốt các nhiệm vụ năm học 2021 -2022, kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) ngành Giáo dục và Đào tạo và triển khai nghiêm túc “Ngày pháp luật” năm 2021 tại trường.

2. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế (Nghị quyết số 29-NQ/TW); Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 của Chính phủ Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW (Nghị quyết số 44/NQ-CP); Quyết định số 2653/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Kế hoạch hành động của ngành giáo dục triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW (Quyết định số 2653/QĐ-BGDĐT).

3. Thực hiện nghiêm túc việc giáo dục đạo đức, giáo dục pháp luật trong chương trình chính khoá và ngoại khoá.

4. Tiếp tục bổ sung, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, kiến thức pháp luật, kỹ năng PBGDPL, nghiệp vụ, phương pháp giảng dạy pháp luật cho giáo viên chủ nhiệm và giáo viên môn Đạo đức, cán bộ phụ trách công tác PBGDPL và chuẩn hóa đội ngũ này theo quy định của pháp luật.

5. Tăng cường tổ chức công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường.

6. Tiếp tục triển khai chương trình số 474/CTr-BGDĐT-BTP ngày 24/6/2015 của Bộ GDĐT và Bộ Tư pháp về việc phối hợp thực hiện công tác pháp chế giai đoạn 2015-2020.

7. Xây dựng tủ sách pháp luật phù hợp với quy định tại Quyết định  06/2010/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 1467/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về danh mục thiết bị, tài liệu, học liệu hỗ trợ công tác PBGDPL trong trường mầm non, phổ thông.

III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Kiện toàn tổ chức pháp chế

- Thành lập Ban phổ biến, giáo dục pháp luật. Phân công cán bộ giáo viên theo dõi công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Cán bộ theo dõi công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phải được lựa chọn từ những người có năng lực chuyên môn, kinh nghiệm quản lý, có bản lĩnh chính trị.

- Cử cán bộ phụ trách công tác pháp chế tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác pháp chế và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật do Phòng GD&ĐT và các cơ quan chuyên môn khác tổ chức.

2. Hoạt động pháp chế

2.1. Thực hiện giáo dục đạo đức, giáo dục pháp luật trong chương trình chính khoá và ngoại khoá

- Thực hiện nghiêm túc chương trình giáo dục đạo đức, pháp luật đúng theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy và học môn đạo đức, theo hướng cung cấp kiến thức và rèn luyện kỹ năng thực hiện các quyền cơ bản sơ đẳng về pháp luật cho học sinh. Đổi mới phương pháp, lồng ghép tích hợp các nội dung bài học gắn với các tình huống pháp luật thực tế trong cuộc sống hàng ngày của học sinh như an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, kỹ năng sống, sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, giáo dục tài nguyên môi trường, biển, hải đảo, vệ sinh an toàn thực phẩm, quy chế thi và kiểm tra...; giáo dục ý thức tôn trọng pháp luật, thói quen xử sự tuân theo pháp luật của học sinh.

- Tăng cường tổ chức các hoạt động ngoại khoá TTPBGDPL như: tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, lồng ghép nội dung pháp luật vào các hoạt động văn hoá, văn nghệ, hội thi, chuyên đề… giúp cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nhà trường và phụ huynh hình thành thói quen pháp luật, hành vi văn minh, ứng xử đúng với môi trường, thói quen tiết kiệm điện, nước, thực hiện đúng các quy định về ATGT về kỹ năng sống, vệ sinh cá nhân, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường ...

- Chú trọng tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động ngoại khóa, dã ngoại mang tính thực hành chính trị, xã hội.

- Bổ sung, nâng cao chất lượng tủ sách pháp luật và các phương tiện, thiết bị, tài liệu, học liệu hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

2.2.Tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật

- Chủ động tìm hiểu, nghiên cứu các văn bản qui phạm pháp luật để triển khai tuyên truyền trong nhà trường.

- Tham gia trực tiếp soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật khi được phân công của lãnh đạo nhà trường.

- Thực hiện tổ chức triển khai cho cán bộ, nhà giáo, người lao động và học sinh, tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và văn bản khác do các cơ quan Nhà nước đề nghị hoặc yêu cầu; việc tổ chức lấy ý kiến phải triển khai nghiêm túc, có chất lượng, kịp thời theo đúng thời gian, đối tượng quy định.

2.3. Công tác kiểm tra, xử lý, rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

+ Cán bộ được phân công theo dõi công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật làm tốt công việc sau:

Lập sổ theo dõi và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật liên quan lĩnh vực giáo dục của nhà trường (Quản lý công văn đi - đến).

- Đưa các văn bản liên quan đến pháp luật, đặc biệt là các văn bản có liên quan đến Giáo dục và Đào tạo trên trang thông tin điện tử của trường.

- Thường xuyên cập nhật, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực giáo dục. Trong quá trình triển khai thực hiện áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật tại trường, các đoàn thể, tổ chuyên môn, CBGV thấy có những điểm bất hợp lý, mâu thuẫn, không phù hợp với tình hình thực tế cần có ý kiến phản hồi với nhà trường và Hiệu trưởng có ý kiến đóng góp với các cơ quan ra văn bản đó để kịp thời điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

2.4. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

- Tiếp tục lồng ghép triển khai, tuyên truyền Nghị quyết số 29- NQ/TW; quyết định số 2563/QĐ- BGDĐT và các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục mới được ban hành vào việc thực hiện Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015 của nghành giáo dục được ban hành kèm theo Quyết định số 580/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng BGDĐT.

- Tổ chức phổ biến kịp thời, thường xuyên các quy định pháp luật mới về giáo dục và các quy định phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đối tượng thuộc phạm vi quản lí của đơn vị.

- Xây dựng hệ thống tài liệu phục vụ cho công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường. Khai thác và sử dụng có hiệu quả Tủ sách pháp luật của trường.

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng  “Ngày pháp luật ” năm 2021, tập trung vào 02 tháng, bắt đầu từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 30/11/2021; cao điểm từ ngày 06/11/2021 đến ngày 11/11/2021.

2.5. Về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật

- Thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực giáo dục ở địa phương và xây dựng kế hoạch theo dõi theo dõi thi hành pháp luật theo quy định tại Điều 16 và Điều 17 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

- Tham mưu, phối hợp trong việc kiểm tra, xử lý việc chấp hành pháp luật về giáo dục.

- Thực hiện công tác giám sát, theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực giáo dục ở trường theo quy định của pháp luật; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện pháp luật.

- Định kỳ hằng năm tiến hành sơ kết, tổng kết tình hình thực hiện công tác PBGDPL báo cáo về PGDĐT kết quả công tác PBGDPL của đơn vị mình.

2.6. Về công tác bồi thường của Nhà nước

- Nắm bắt việc giải quyết bồi thường thuộc trách nhiệm của đơn vị theo quy định tại Nghị định số 16/2010/NĐ-CP ngày 03/3/2010 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

2.7. Về công tác cải cách thủ tục hành chính

- Triển khai việc thực hiện thủ tục hành chính: Công bố các thủ tục hành chính thuộc phạm vi thực hiện; niêm yết đầy đủ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết theo quy định của pháp luật tại trường.

- Niêm yết và công khai nội dung và địa chỉ tiếp nhận, xử lý, phản ánh, kiến nghị về quy định về hành chính đối với cá nhân, tổ chức giải quyết các thủ tục hành chính theo đúng thời hạn.

2.8. Về công tác thi đua, khen thưởng

- Nhà trường có quy chế khen thưởng đối với các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác pháp chế và tuyên truyền, phổ biến GD pháp luật.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Phối hợp với tổ chức Công đoàn tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho Cán bộ, viên chức; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh.

- Xây dựng Kế hoạch công tác pháp chế năm học Căn cứ Kế hoạch số 70/KH-SGDĐT ngày  15/9/2021 của Sở GD&ĐT  về tổ chức thực hiện Ngày pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Căn cứ công văn số 271/SGDĐT-TTr ngày 16/3/2021 của Sở GD&ĐT về  tăng cường công tác công khai trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan khác hướng dẫn về việc phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường;

Trường TH Trường Sơn xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường năm học 2021- 2022 của đơn vị  như sau;  

V. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỤ THỂ

Tháng

Nội dung triển khai

Người thực hiện

10/2021

-  Xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ pháp chế năm học 2021- 2022.
- Thành lập tổ công tác thực hiện nhiệm vụ pháp chế nhà trường.
- Mua bổ sung tủ sách pháp luật.
- Giáo dục pháp luật cho học sinh (Luật ATGT; Phòng cháy chữa cháy; ma túy; Phòng chống AIDS…)

- Hiệu trưởng
 

- Hiệu trưởng
 
-
Kế toán

 

- GVCN

11/2021

- Triển khai kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Phát động hưởng ứng “Ngày pháp luật” tại trường.
- Tổ chức tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật, văn bản pháp quy: Luật tiếp công dân; Luật chống thiên tai; Luật căn cước công dân; Luật hộ tịch; Luật bình đẳng giới.
- Thực hiện việc tự  kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực giáo dục; Thực hiện 3 công khai.

- Tổ công tác pháp chế.

12/2021

- Phát động tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2021.
- Tổ chức tuyên truyền các văn bản luật mới ban hành.
- Triển khai Luật phòng chống tham nhũng, Luật khiếu nại, tố cáo tới cán bộ giáo viên, công nhân viên nhà trường.

- Tổ công tác pháp chế.

 
 
 

01/2022

- Triển khai các hoạt động thi tìm hiểu về pháp luật
-  Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh
, phòng chống dịch bệnh Covid-19.

- Tổ công tác pháp chế.
 
-
TPT,GVCN

02/2022

- Triển khai các hoạt động chủ điểm ngày 3/2
- Sưu tầm sách báo về pháp luật để phổ biến trong giáo viên và học sinh.
- Triển khai học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng.

- BGH
 

- Tổ công tác pháp chế. 
- BGH
 
 

03/2022

- Tổ chức các hoạt động chào mừng tháng Thanh niên năm 2022 và kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

- Đoàn Thanh niên, BGH nhà trường
 

04/2022

- Kiểm điểm việc thực hiện xây dựng tủ sách pháp luật.
- Giáo dục kỹ năng sống (phòng chống đuối nước).

- Tổ công tác pháp chế.
 

- GVCN.

05/2022

- Triển khai quy chế hoàn thành chương trình cấp học.
- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản luật: Luật lao động; Luật xử lý hành chính; Quy chế tuyển sinh.

- Báo cáo tổng kết công tác thực hiện nhiệm vụ pháp chế năm học 2021- 2022.

- BGH.
 

- Tổ công tác pháp chế.

 

- Tổ công tác pháp chế

Trên đây là kế hoạch thực hiện công tác pháp chế, phổ biến, giáo dục pháp luật năm học 2021- 2022 của nhà trường, yêu cầu Tổ công tác pháp chế và CB, GV, NV nhà trường nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:                   
 - Phòng GD&ĐT(B/c);
 - Lưu: VT

 

 
HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Tiến Dũng

 

PHÒNG GD&ĐT LỤC NAM

TRƯỜNG TH TRƯỜNG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:57/QĐ-THTS

Trường Sơn, ngày 10 tháng 10  năm 2021

  

QUYẾT ĐỊNH

V/v Thành lập Ban phổ biến, giáo dục pháp luật năm học2021- 2022

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC TRƯỜNG SƠN

Căn cứ Thông tư 28/2020/TT- BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Trường Tiểu học;

Căn cứ Kế hoạch số 70/KH-SGDĐT ngày  15/9/2021 của Sở GD&ĐT  về tổ chức thực hiện Ngày pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Căn cứ công văn số 271/SGDĐT-TTr ngày 16/3/2021 của Sở GD&ĐT về  tăng cường công tác công khai trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan khác hướng dẫn về việc phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường;

Xét trình độ, năng lực, phẩm chất cán bộ, giáo viên, nhân viên.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban phổ biến, giáo dục pháp luật năm học 2021 – 2022 của trường Tiểu học Trường Sơn, gồm các Bà có tên sau đây:

1.

Ông Nguyễn Tiến Dũng: -

BTCB, Hiệu Trưởng

Trưởng Ban

2.

Ông Nguyễn Xuân Ngọc -

PBT,PCTCĐ, PHT-  

Phó Ban

3.

Ông Vũ Ngọc Hùng -

Phó hiệu trưởng

Uỷ viên

4.

Ông Phạm Quang Hiếu -

 TBTTND- UVBCU

Uỷ viên

5.

: Đồng Thị Nam -

TTCM khối 2+3

Uỷ viên

6.

: Trần Bích Hường -

KT-TT Tổ văn phòng

Uỷ viên

7.

Ông Bùi Văn Lưu -

Bí thư đoàn TN

Thư ký

Điều 2. Ban Phổ biến, giáo dục pháp luật có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện theo sự phân công của Trưởng ban.

Điều 3. Các ông bà có tên trong Điều 1 và CBGV, NV trường Tiểu học Trường Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

 Nơi nhận:

-       - Phòng GD&ĐT (B/c);

 -    - Như điều 1 (T/h);

- Lưu: VT.

 

                                                                         HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                          Nguyễn Tiến Dũng

 

PHÒNG GD&ĐT LỤC NAM

TRƯỜNG TH TRƯỜNG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:40/KH-THTS

Trường Sơn, ngày 18 tháng 10  năm 2021

     

 

                                                          KẾ HOẠCH

Công tác pháp chế, phổ biến, giáo dục pháp luật năm  học 2021– 2022

 
  

 

Căn cứ Kế hoạch số 70/KH-SGDĐT, ngày 15/9/2021 của Sở GD&ĐT về tổ chức thực hiện Ngày pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Căn cứ công văn số 271/SGDĐT-TTr ngày 16/3/2021 của Sở GD&ĐT về  tăng cường công tác công khai trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan khác hướng dẫn về việc phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường;

Trường TH Trường Sơn xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường năm học 2021- 2022 như sau;  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Từng bước nâng cao chất lượng công tác pháp chế theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ; giúp cho toàn thể cán bộ, giáo viên nhân viên và học sinh trường Tiểu học Trường Sơn nhận thức sâu sắc về vai trò và tầm quan trọng của công tác pháp chế trong hoạt động của trường, của mỗi cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên nhân viên và học sinh trong toàn trường về việc chấp hành pháp luật, sử dụng pháp luật làm công cụ, phương tiện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, góp phần xây dựng môi trường giáo dục ổn định, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

2. Yêu cầu

Gắn kết chặt chẽ việc thực hiện chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ pháp chế với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật (TTPBGDPL) trong trường học.

- Tiếp tục kiện toàn đội ngũ làm công tác pháp chế, phổ biến giáo dục pháp luật, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức bồi d­ưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng công tác pháp chế nhằm nâng cao chất l­ượng và chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế tại các đơn vị. Nâng cao trách nhiệm của cán bộ phụ trách công tác pháp chế, bảo đảm triển khai thực hiện nhiệm vụ pháp chế tại trường.

- Tuyên truyền, phổ biến kịp thời các quy định pháp luật gắn với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của ngành, của tỉnh và các quy định pháp luật gắn với quyền, nghĩa vụ của cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGVNV) và học sinh trên địa bàn, lựa chọn hình thức, nội dung, biện pháp phổ biến, tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng, trong đó quan tâm ưu tiên đối với các đối tượng là phụ huynh, học sinh.

- Tăng cường công tác pháp chế, đảm bảo nhà trường hoạt động tuân theo pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của của cán bộ, nhà giáo, người lao động và người học trong nhà trường.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tập trung nâng cao chất lượng công tác pháp chế và thực hiện tốt các nhiệm vụ năm học 2021 -2022, kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) ngành Giáo dục và Đào tạo và triển khai nghiêm túc “Ngày pháp luật” năm 2021 tại trường.

2. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế (Nghị quyết số 29-NQ/TW); Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 của Chính phủ Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW (Nghị quyết số 44/NQ-CP); Quyết định số 2653/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Kế hoạch hành động của ngành giáo dục triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW (Quyết định số 2653/QĐ-BGDĐT).

3. Thực hiện nghiêm túc việc giáo dục đạo đức, giáo dục pháp luật trong chương trình chính khoá và ngoại khoá.

4. Tiếp tục bổ sung, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, kiến thức pháp luật, kỹ năng PBGDPL, nghiệp vụ, phương pháp giảng dạy pháp luật cho giáo viên chủ nhiệm và giáo viên môn Đạo đức, cán bộ phụ trách công tác PBGDPL và chuẩn hóa đội ngũ này theo quy định của pháp luật.

5. Tăng cường tổ chức công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường.

6. Tiếp tục triển khai chương trình số 474/CTr-BGDĐT-BTP ngày 24/6/2015 của Bộ GDĐT và Bộ Tư pháp về việc phối hợp thực hiện công tác pháp chế giai đoạn 2015-2020.

7. Xây dựng tủ sách pháp luật phù hợp với quy định tại Quyết định  06/2010/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 1467/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về danh mục thiết bị, tài liệu, học liệu hỗ trợ công tác PBGDPL trong trường mầm non, phổ thông.

III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Kiện toàn tổ chức pháp chế

- Thành lập Ban phổ biến, giáo dục pháp luật. Phân công cán bộ giáo viên theo dõi công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Cán bộ theo dõi công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phải được lựa chọn từ những người có năng lực chuyên môn, kinh nghiệm quản lý, có bản lĩnh chính trị.

- Cử cán bộ phụ trách công tác pháp chế tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác pháp chế và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật do Phòng GD&ĐT và các cơ quan chuyên môn khác tổ chức.

2. Hoạt động pháp chế

2.1. Thực hiện giáo dục đạo đức, giáo dục pháp luật trong chương trình chính khoá và ngoại khoá

- Thực hiện nghiêm túc chương trình giáo dục đạo đức, pháp luật đúng theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy và học môn đạo đức, theo hướng cung cấp kiến thức và rèn luyện kỹ năng thực hiện các quyền cơ bản sơ đẳng về pháp luật cho học sinh. Đổi mới phương pháp, lồng ghép tích hợp các nội dung bài học gắn với các tình huống pháp luật thực tế trong cuộc sống hàng ngày của học sinh như an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, kỹ năng sống, sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, giáo dục tài nguyên môi trường, biển, hải đảo, vệ sinh an toàn thực phẩm, quy chế thi và kiểm tra...; giáo dục ý thức tôn trọng pháp luật, thói quen xử sự tuân theo pháp luật của học sinh.

- Tăng cường tổ chức các hoạt động ngoại khoá TTPBGDPL như: tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, lồng ghép nội dung pháp luật vào các hoạt động văn hoá, văn nghệ, hội thi, chuyên đề… giúp cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nhà trường và phụ huynh hình thành thói quen pháp luật, hành vi văn minh, ứng xử đúng với môi trường, thói quen tiết kiệm điện, nước, thực hiện đúng các quy định về ATGT về kỹ năng sống, vệ sinh cá nhân, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường ...

- Chú trọng tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động ngoại khóa, dã ngoại mang tính thực hành chính trị, xã hội.

- Bổ sung, nâng cao chất lượng tủ sách pháp luật và các phương tiện, thiết bị, tài liệu, học liệu hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

2.2.Tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật

- Chủ động tìm hiểu, nghiên cứu các văn bản qui phạm pháp luật để triển khai tuyên truyền trong nhà trường.

- Tham gia trực tiếp soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật khi được phân công của lãnh đạo nhà trường.

- Thực hiện tổ chức triển khai cho cán bộ, nhà giáo, người lao động và học sinh, tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và văn bản khác do các cơ quan Nhà nước đề nghị hoặc yêu cầu; việc tổ chức lấy ý kiến phải triển khai nghiêm túc, có chất lượng, kịp thời theo đúng thời gian, đối tượng quy định.

2.3. Công tác kiểm tra, xử lý, rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

+ Cán bộ được phân công theo dõi công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật làm tốt công việc sau:

Lập sổ theo dõi và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật liên quan lĩnh vực giáo dục của nhà trường (Quản lý công văn đi - đến).

- Đưa các văn bản liên quan đến pháp luật, đặc biệt là các văn bản có liên quan đến Giáo dục và Đào tạo trên trang thông tin điện tử của trường.

- Thường xuyên cập nhật, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực giáo dục. Trong quá trình triển khai thực hiện áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật tại trường, các đoàn thể, tổ chuyên môn, CBGV thấy có những điểm bất hợp lý, mâu thuẫn, không phù hợp với tình hình thực tế cần có ý kiến phản hồi với nhà trường và Hiệu trưởng có ý kiến đóng góp với các cơ quan ra văn bản đó để kịp thời điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

2.4. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

- Tiếp tục lồng ghép triển khai, tuyên truyền Nghị quyết số 29- NQ/TW; quyết định số 2563/QĐ- BGDĐT và các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục mới được ban hành vào việc thực hiện Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015 của nghành giáo dục được ban hành kèm theo Quyết định số 580/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng BGDĐT.

- Tổ chức phổ biến kịp thời, thường xuyên các quy định pháp luật mới về giáo dục và các quy định phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đối tượng thuộc phạm vi quản lí của đơn vị.

- Xây dựng hệ thống tài liệu phục vụ cho công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường. Khai thác và sử dụng có hiệu quả Tủ sách pháp luật của trường.

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng  “Ngày pháp luật ” năm 2021, tập trung vào 02 tháng, bắt đầu từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 30/11/2021; cao điểm từ ngày 06/11/2021 đến ngày 11/11/2021.

2.5. Về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật

- Thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực giáo dục ở địa phương và xây dựng kế hoạch theo dõi theo dõi thi hành pháp luật theo quy định tại Điều 16 và Điều 17 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

- Tham mưu, phối hợp trong việc kiểm tra, xử lý việc chấp hành pháp luật về giáo dục.

- Thực hiện công tác giám sát, theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực giáo dục ở trường theo quy định của pháp luật; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện pháp luật.

- Định kỳ hằng năm tiến hành sơ kết, tổng kết tình hình thực hiện công tác PBGDPL báo cáo về PGDĐT kết quả công tác PBGDPL của đơn vị mình.

2.6. Về công tác bồi thường của Nhà nước

- Nắm bắt việc giải quyết bồi thường thuộc trách nhiệm của đơn vị theo quy định tại Nghị định số 16/2010/NĐ-CP ngày 03/3/2010 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

2.7. Về công tác cải cách thủ tục hành chính

- Triển khai việc thực hiện thủ tục hành chính: Công bố các thủ tục hành chính thuộc phạm vi thực hiện; niêm yết đầy đủ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết theo quy định của pháp luật tại trường.

- Niêm yết và công khai nội dung và địa chỉ tiếp nhận, xử lý, phản ánh, kiến nghị về quy định về hành chính đối với cá nhân, tổ chức giải quyết các thủ tục hành chính theo đúng thời hạn.

2.8. Về công tác thi đua, khen thưởng

- Nhà trường có quy chế khen thưởng đối với các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác pháp chế và tuyên truyền, phổ biến GD pháp luật.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Phối hợp với tổ chức Công đoàn tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho Cán bộ, viên chức; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh.

- Xây dựng Kế hoạch công tác pháp chế năm học Căn cứ Kế hoạch số 70/KH-SGDĐT ngày  15/9/2021 của Sở GD&ĐT  về tổ chức thực hiện Ngày pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Căn cứ công văn số 271/SGDĐT-TTr ngày 16/3/2021 của Sở GD&ĐT về  tăng cường công tác công khai trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan khác hướng dẫn về việc phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường;

Trường TH Trường Sơn xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường năm học 2021- 2022 của đơn vị  như sau;  

V. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỤ THỂ

Tháng

Nội dung triển khai

Người thực hiện

10/2021

-  Xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ pháp chế năm học 2021- 2022.
- Thành lập tổ công tác thực hiện nhiệm vụ pháp chế nhà trường.
- Mua bổ sung tủ sách pháp luật.
- Giáo dục pháp luật cho học sinh (Luật ATGT; Phòng cháy chữa cháy; ma túy; Phòng chống AIDS…)

- Hiệu trưởng
 

- Hiệu trưởng
 
-
Kế toán

 

- GVCN

11/2021

- Triển khai kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Phát động hưởng ứng “Ngày pháp luật” tại trường.
- Tổ chức tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật, văn bản pháp quy: Luật tiếp công dân; Luật chống thiên tai; Luật căn cước công dân; Luật hộ tịch; Luật bình đẳng giới.
- Thực hiện việc tự  kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực giáo dục; Thực hiện 3 công khai.

- Tổ công tác pháp chế.

12/2021

- Phát động tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2021.
- Tổ chức tuyên truyền các văn bản luật mới ban hành.
- Triển khai Luật phòng chống tham nhũng, Luật khiếu nại, tố cáo tới cán bộ giáo viên, công nhân viên nhà trường.

- Tổ công tác pháp chế.

 
 
 

01/2022

- Triển khai các hoạt động thi tìm hiểu về pháp luật
-  Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh
, phòng chống dịch bệnh Covid-19.

- Tổ công tác pháp chế.
 
-
TPT,GVCN

02/2022

- Triển khai các hoạt động chủ điểm ngày 3/2
- Sưu tầm sách báo về pháp luật để phổ biến trong giáo viên và học sinh.
- Triển khai học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng.

- BGH
 

- Tổ công tác pháp chế. 
- BGH
 
 

03/2022

- Tổ chức các hoạt động chào mừng tháng Thanh niên năm 2022 và kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

- Đoàn Thanh niên, BGH nhà trường
 

04/2022

- Kiểm điểm việc thực hiện xây dựng tủ sách pháp luật.
- Giáo dục kỹ năng sống (phòng chống đuối nước).

- Tổ công tác pháp chế.
 

- GVCN.

05/2022

- Triển khai quy chế hoàn thành chương trình cấp học.
- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản luật: Luật lao động; Luật xử lý hành chính; Quy chế tuyển sinh.

- Báo cáo tổng kết công tác thực hiện nhiệm vụ pháp chế năm học 2021- 2022.

- BGH.
 

- Tổ công tác pháp chế.

 

- Tổ công tác pháp chế

Trên đây là kế hoạch thực hiện công tác pháp chế, phổ biến, giáo dục pháp luật năm học 2021- 2022 của nhà trường, yêu cầu Tổ công tác pháp chế và CB, GV, NV nhà trường nghiêm túc thực hiện./.

                                                                                                                                                                                                   HIỆU TRƯỞNG

 
                                                                                                                                                                                                  Nguyễn Tiến Dũng

 

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 3
Tháng 01 : 59
Năm 2022 : 59