Sunday, 17/01/2021 - 19:26|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC TRƯỜNG SƠN

Quyết định Ngày hội vệ sinh

Bảo vệ môi trường Xanh, sạch, đẹp và an toàn !

PHÒNG GD&ĐT LỤC NAM

TRƯỜNG TH TRƯỜNG SƠN

 

Số:63/QĐ-HT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
  
 

       Trường Sơn, ngày 21 tháng 10 năm 2020

 

                                                   

QUYẾT ĐỊNH

V/v Thành lập Ban chỉ đạo  Xây dựng mô hình “Nhà vệ sinh thân thiện” và tổ chức Ngày hội “Vệ sinh trường học”  TrườngTiểu học Trường Sơn

Năm học 2020 - 2021

HIỆU TR­ƯỞNG TR­ƯỜNG TIỂU HỌC TRƯỜNG  SƠN

 

Căn cứ Thông tư 28/2020/TT- BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Trường Tiểu học;

Căn cứ kế hoạch số 25/KH-PGD&ĐT  ngày 02 tháng 10 năm 2020 của  Phòng GD&ĐT Lục Nam triển khai Kế hoạch xây dựng mô hình “Nhà vệ sinh thân thiện”(Mô hình) và tổ chức Ngày hội “Vệ sinh trường học” (Ngày hội) trong các trường tiểu học;

Căn cứ tình hình thực tế và năng lực cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo  Xây dựng mô hình “Nhà vệ sinh thân thiện” và tổ chức Ngày hội “Vệ sinh trường học”  trường tiểu học Trường Sơn Năm học 2020 - 2021 (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Ban chỉ đạo có trách giúp Hiệu trưởng  xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện theo kế hoạch đề ra.

Nhiệm vụ của các thành viên do ông trưởng Ban phân công .

Điều 3. Các bộ phận chuyên môn, các ông, bà có tên trong danh sách kèm theo căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 1 (thực hiện)

- Phòng GD (b/c)             

- Lưu: HSKĐ./.

                                                  HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                Nguyễn Tiến Dũng

 

 

 

                                                                             DANH SÁCH

 

Kèm theo Quyết định số: 63/QĐ-HT ngày 21 tháng 10 năm 2020 của Hiệu trường TH Trường Sơn

STT

Họ và tên

Chức vụ

Chức danh

1

Vũ Ngọc Hùng

P. Hiệu trưởng

Trưởng Ban

2

Nguyễn Xuân Ngọc

P. Hiệu trưởng

Phó  trưởng Ban

3

Nguyễn Thị Huế

TPT Đội

Phó  trưởng Ban

4

Phạm Thị Thanh Thủy

Chủ tịch CĐ

Thành viên

5

Bùi Văn Lưu

BT Đoàn TN

Thành viên

6

Hoàng Thị Thanh

CBVT

Thư ký

7

Nông Thị Lan

Tổ trưởng tổ 1

Thành viên

8

Đồng Thị Nam

Tổ trưởng tổ 2-3

Thành viên

9

Phạm Thị Hảo

Tổ trưởng tổ 4-5

Thành viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   PHÒNG GD&ĐT LỤC NAM                                                             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯƠNG TH TRƯỜNG SƠN                                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 72 /QĐ-THTS                 Trường Sơn, ngày 01  tháng 12  năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường

Chu kỳ  2020 - 2022

 
  

 

HIỆU TRƯỞNG  TRƯỜNG TH TRƯỜNG SƠN

 

     Căn cứ Thông tư 22/2019-TTBGD&ĐT, ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành quy định về thi GV dạy giỏi các cấp;

Căn cứ Thông tư 28/2020/TT- BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Trường Tiểu học;

Căn cứ công văn số 271/PGD&ĐT-GDTH, ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lục Nam về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 – 2021 đối với Giáo dục Tiểu học;

Căn cứ năng lực CB, GV, xét đề nghị của Chuyên môn nhà trường.

QuyÕt ®Þnh:

Điều 1.Thành lập Ban tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường chu kỳ  2020-2022.

Thành phần Ban tổ chức gồm các ông, bà có tên sau:

  1. Ông Nguyễn Xuân Ngọc –PHT: Trưởng ban T/c.
  2. Ông Vũ Ngọc Hùng –PHT: Phó ban
  3. Ông Lê Văn Ngàn- GVG tỉnh: Thành viên.
  4. Ông Nguyễn Trọng Chiến- GVG huyện: Thành viên.

 5. Ông Bùi Văn Lưu –  GV Tin học : Thành viên-Thư kí.

Điều 2.Ban tổ chức bắt đầu làm việc từ ngày 02 tháng 12 năm 2020  và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ của từng thành viên do Trưởng ban phân công.

Điều 3. Các bộ phận chuyên môn, các ông, bà có tên trong danh sách kèm theo căn cứ quyết định thi hành./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 1 (thực hiện)

- Phòng GD (b/c)             

- Lưu: HSKĐ./.

                       HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                              Nguyễn Tiến Dũng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   PHÒNG GD -ĐT LỤC NAM                                                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH TRƯỜNG SƠN                                                                                                                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Số:71/QĐ-THTS                       

Trường Sơn, ngày 01  tháng 12  năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban giám khảo Hội thi làm và sử dụng đồ dùng

Năm học : 2020 - 2021

 

HIỆU TRƯỞNG  TRƯỜNG TH TRƯỜNG SƠN

Căn cứ Thông tư 28/2020/TT- BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Trường Tiểu học;

Căn cứ công văn số 271/PGD&ĐT-GDTH, ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lục Nam về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 – 2021 đối với Giáo dục Tiểu học;

Căn kế hoạch,  xét đề nghị của bộ phận Chuyên môn nhà trường.

QuyÕt ®Þnh:

Điều 1. Thành lập Ban Giám khảo Hội thi làm và sử dụng đồ dùng năm học 2020-2021. Thành phần Ban GK gồm các ông, bà có tên sau:

1.Ông Vũ Ngọc Hùng-PHT: Trưởng ban

2. Ông Nguyễn Xuân Ngọc –PHT: Phó ban

           3.Bà Nguyễn Thị Trang :CB Thư viện- Thành viên (TK).

4.Ông Nguyễn Trọng Chiến:  GVAN - Thành viên

5.Ông Phạm Quang Hiếu : GVMT-Thành viên

Điều 2. Ban giám khảo thực hiện nhiệm vụ theo quy định. Ban giám khảo bắt đầu làm việc từ ngày 01 tháng 12 năm 2020 và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Các ông, bà có tên tại Điều 1 và các bộ phận liên quan trong nhà trường căn cứ Quyết định thi hành ./.

Nơi nhận:                                                                                                                                                HIÖU TR¦ëNG

-Như Điều 3.

- Lưu VT                                                    

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 1
Tháng 01 : 26
Năm 2021 : 26