Sunday, 17/01/2021 - 18:36|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC TRƯỜNG SƠN

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA GIÁO DỤC TRONG THỜI ĐẠI MỚI

Tổ quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta đã trải qua hơn 4000 năm dựng nước và giữ nước.Từ thuở sơ khai đến thời kỳ phong kiến Giáo dục được hình thành theo sự phát triển của đất nước.Mỗi thời kỳ, mỗi giai đoạn Giáo dục từng bước khẳng định vị trí, tầm quan trọng trong công cuộc đấu tranh, giữ gìn, bảo vệ và xây dựng đất nước.
Tổ quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta đã trải qua hơn 4000 năm dựng nước và giữ nước.Từ thuở sơ khai đến thời kỳ phong kiến Giáo dục được hình thành theo sự phát triển của đất nước.Mỗi thời kỳ, mỗi giai đoạn Giáo dục từng bước khẳng định vị trí, tầm quan trọng trong công cuộc đấu tranh, giữ gìn, bảo vệ và xây dựng đất nước.

Trường Tiểu học Trường Sơn –Lục Nam – Bắc Giang

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA GIÁO DỤC TRONG THỜI ĐẠI MỚI

          Tổ quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta đã trải qua hơn 4000 năm dựng nước và giữ nước.Từ thuở sơ khai đến thời kỳ phong kiến Giáo dục được  hình thành theo sự phát triển của đất nước.Mỗi thời kỳ, mỗi giai đoạn Giáo dục từng bước khẳng định vị trí, tầm quan trọng trong công cuộc đấu tranh, giữ gìn, bảo vệ và xây dựng đất nước.

          Ngay những ngày đầu khi chúng ta giành độc lập, tháng 9/1945, lãnh tụ kính yêu, chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ đạo, quan tâm đến Giáo dục.Các lớp học bình dân học vụ,người biết dạy người chưa biết chữ với hơn 90 % dân số mù chữ sau 1945 ta đã dần từng bước xóa mù.Đến nay sau hơn 70 năm chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu từ GDĐT. Hiện cả nước không còn người mù chữ, hệ thống GD&ĐT đã được quan tâm, phát triển theo sự phát triển của đất nước.

          Có thể thấy GD&ĐT là nền tảng cho sự phát triển của mọi nền kinh tế. GD quyết định sự phát triển phồn thịnh của mỗi quốc gia, mỗi dân tộc. Để đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, GD luôn đổi mới để cập nhật, để phù hợp với sự phát triển của đất nước cũng như hội nhập Quốc tế.

  Thực hiện NQ 29/TW ngày 4/11/2013 về  đổi  mới căn bản, toàn diện GD &ĐT, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướngXHCN và để chuẩn bị cho việc thay đổi chương trinhg Giáo dục Phổ thông, bắt đầu từ năm học 2020 - 2021. Bộ GD&ĐT  đã ra Thông tư  32/2018/TT-BGD&ĐT, ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Chương trình Giáo dục Phổ thông mới; Với mục tiêu của Giáo dục Tiểu học là: “Giúp học sinh hình thành và phát triển hài hòa về thể chất, tinh thần, phẩm chất và năng lực; định hướng chính vào Giáo dục về giá trị bản thân, gia đình,, cộng đồng và những thói quen, nền nếp cần thiết trong học tập và sinh hoạt”

Trong chương trình Giáo dục Phổ thông mới, Mục tiêu Giáo dục Tiểu học không chỉ chú ý, chuẩn bị cho học sinh những cơ sở ban đầu “ cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ và các kĩ năng cơ bản để học sinh tiếp tục học Trung học Cơ sở” mà còn chú ý yêu cầu “ phát triển phẩm chất và năng lực; định hướng chính vào Giáo dụcvề giá trị bản thân, gia đình,, cộng đồng và những thói quen, nền nếp cần thiết trong học tập và sinh hoạt”

Chương trình GD ĐT mới năm 2018 là một chương trình mới mang tính hiện đại phù hợp với sự phát triển của đất nước ta trong thời kỳ đổi mới, đồng thời phù hợp với sự phát triển chung của thế giới trong giai đoạn hiện nay.GD&ĐT  tiếp tục thực hiện mục tiêu " Đào tạo nhận lực, bồi dưỡng nhân tài" . Việc đổi mới phương pháp Giáo dục phải đi liền với nội dung chương trình và Sách Giáo khoa. Thực hiện NQ 29/NQ - TW ra đời năm 2013 đến nay, các thầy giáo, cô giáo các nhà giáo dục và toàn ngành giáo dục đã thực hiện cho việc " Đổi mới căn bản, toàn diện GD ĐT" suốt gần 7 năm qua.Toàn ngành Giáo dục đã có sự chuẩn bị tương đối tốt mọi mặt, như về cơ sở vật chất, số trường đạt chuẩn Quốc gia đối với GD TH  đạt cao nhất so với 3 cấp là trên 50%. Về con người, số CBGV ngành GD đạt chuẩn  trình độ đào tạo  tăng cao hàng năm. Giáo viên chưa đạt Chuẩn đã được đào tạo lại, đào tạo nâng cao dần theo yêu cầu của nhiệm vụ.

Do đó, việc thực hiện thay sách theo chương trình GDPT 2018 thực hiện từ năm học 2020 - 2021 đối với lớp 1 là một quyết định rất sát thực và mang tính thời đại.

Thực hiện tốt lộ trình thay đổi chương trình Phổ thông 2018, thì ngay từ năm 2019 các cơ sở Giáo dục phải tiến hành việc rà soát, đánh giá thực trạng và xây dựng kế hoạch chuẩn bị đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông mới theo lộ trình thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo (hoàn thành xây dựng kế hoạch trước ngày 30/10/2019). Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng theo hướng chuẩn hóa đội ngũ cán bộ quản lí và giáo viên cốt cán của huyện theo chương trình đào tạo, bồi dưỡng của Bộ Giáo dục và Đào tạo; triển khai bồi dưỡng đại trà cho đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới trên địa bàn toàn huyện.

- Rà soát cơ sở vật chất, thiết bị dạy học của các cơ sở giáo dục phổ thông trong toàn xã (hoàn thành trước ngày 15/11/2019); xây dựng kế hoạch bổ sung cơ sở vật chất, thiết bị dạy học theo lộ trình thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo (hoàn thành trước ngày 30/11/2019).

Đảm bảo tất cả giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn xã hoàn thành chương trình bồi dưỡng trước thời gian bắt đầu triển khai áp dụng Chương trình GDPT đối với từng cấp học, lớp học với lộ trình cụ thế như sau:

Trước tháng 8–2020đối vớigiáo viên dạylớp 1.

Trước tháng 8–2021đối vớigiáo viên dạylớp 2và lớp    6.

Trước tháng 8– 2022đối vớigiáo viên dạylớp 3, 7và lớp 10.

Trước tháng 8–2023đổi vớigiáo viên dạylớp 4, 8và lớp 11.

Trước tháng 8– 2024đối vớigiáo viên dạylớp 5, 9và lớp 12.

Trước tiên chuẩn bị đủ phòng học và thiết bị dạy học theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cho lớp 1 năm học 2020-2021.

- Triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới:

+ Trước tháng 6/2020, hoàn thành tài liệu giáo dục địa phương cho lớp 1;

+ Trong tháng 8/2020, hoàn thành tập huấn về triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới cho giáo viên dạy lớp 1 năm học 2020-2021.

Bồi dưỡng, nâng cao năng lực cán bộ quán lý, giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp và năng lực phát triển chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên.

Từ giai đoạn 2021-2025 chúng ta cần cụ thể hóa nội dung sau:

Trước tháng 7/2021: Chuẩn bị đủ phòng học và thiết bị dạy học theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cho các lớp 2 và 6; hoàn thành tài liệu giáo dục địa phương cho lớp 2 và 6; hoàn thành tổ chức tập huấn về triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới cho giáo viên dạy lớp 2 và 6 năm học 2021-2022;

Trước tháng 7/2022: Chuẩn bị đủ phòng học và thiết bị dạy học theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cho các lớp 3,7 và 10, năm học 2022 - 2023; hoàn thành tài liệu giáo dục địa phương cho lớp 3,7 và 10, hoàn thành tổ chức tập huấn về triển khai chương trình giáo dục cho giáo viên dạy lớp 3,7 và 10,  năm học 2022-2023;

Trước tháng 7/2023: Chuẩn bị đủ phòng học và thiết bị dạy học theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cho các lớp 4, 8 và 11, hoàn thành tài liệu giáo dục địa phương cho lớp 4, 8 và 11,  hoàn thành tổ chức tập huấn về triển khai chương trình giáo dục cho giáo viên dạy lớp 4, 8 và 11, năm học 2023-2024;

Trước tháng 7/2024: Chuẩn bị đủ phòng học và thiết bị dạy học theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cho các lớp 5, 9 và 12, hoàn thành tài liệu giáo dục địa phương cho lớp 5, 9 và 12,  hoàn thành tổ chức tập huấn về triển khai chương trình giáo dục cho giáo viên dạy lớp 5, 9 và 12,  năm học 2024-2025.

Có thể nói đây là chương trình mang tầm chiến lược Giáo dục, được chuẩn bị từ nhiều năm.Sau một chu kỳ chúng ta lại phải thay đổi chương trình sách giáo khoa  nhằm đáp ứng yêu cầu của sự phát triển đất nước, sự hội nhập quốc tế trong thời kỳ mới. Đây là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, của cả hệ thống chính trị, để chương trình Giáo dục Phổ thông 2018 đi vào hiện thực và đạt kết quả tốt nhất, mỗi chúng ta hãy cùng nhau chuẩn bị tốt các điều kiện để thực hiện tốt theo chủ trương mà ngành đã đề ra.

Trường Sơn, ngày 25 tháng 12 năm 2019

                                                                    Thầy giáo: Nguyễn Tiến Dũng

 

Nguồn: lucnam.edu.vn
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 1
Tháng 01 : 26
Năm 2021 : 26