Sunday, 17/01/2021 - 18:55|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC TRƯỜNG SƠN

KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN TRƯỜNG HỌC NĂM 2020

KẾ HOẠCH Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn trường học năm 2020 Thực hiện kế hoạch số 15/PGDĐT, ngày 29 tháng 4 năm 2020 của PGD&ĐT huyện Lục Nam về Kế hoạch phòng, chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn trong toàn ngành giáo dục huyện Lục Nam năm 2020, Trường Tiểu học Trường Sơn xây dựng Kế hoạch về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2020 như sau:
KẾ HOẠCH Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn trường học năm 2020 Thực hiện kế hoạch số 15/PGDĐT, ngày 29 tháng 4 năm 2020 của PGD&ĐT huyện Lục Nam về Kế hoạch phòng, chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn trong toàn ngành giáo dục huyện Lục Nam năm 2020, Trường Tiểu học Trường Sơn xây dựng Kế hoạch về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2020 như sau:

  PHÒNG GD&ĐT LỤC NAM         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH TRƯỜNG SƠN                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

 

               Số: 17/KH-THTS                           Trường Sơn, ngày 02 tháng 5 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn trường học năm 2020

 

Thực hiện kế hoạch số 15/PGDĐT, ngày 29 tháng 4 năm 2020 của PGD&ĐT huyện Lục Nam về Kế hoạch phòng, chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn trong toàn ngành giáo dục huyện Lục Nam năm 2020,

Trường Tiểu học Trường Sơn xây dựng Kế hoạch về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

- Công tác phòng chống thiên tai (bao gồm: bão, áp thấp nhiệt đới, lũ, lụt, mưa lớn, mưa đá, ...) phải được tiến hành chủ động và thường xuyên, đồng thời ứng phó kịp thời để giảm đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra.

- Luôn quán triệt và thực hiện có hiệu quả phương châm "bốn tại chỗ"(chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; vật tư, phương tiện tại chỗ; hậu cần tại chỗ) và "ba sẵn sàng" (chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả).

- Nâng cao năng lực xử lý tình huống, sự cố, điều hành tại chỗ để ứng phó thiên tai đạt hiệu quả.

- Tăng cường thông tin, tuyên truyền, cảnh báo, hướng dẫn các biện pháp phòng, tránh lụt bão kịp thời đến học sinh và nhân dân.

- Nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác trong cán bộ, công chức, viên chức nhà trường về công tác phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn.

- Phối hợp với các ngành, đoàn thể, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn địa phương trong việc thực hiện kế hoạch phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn.

- Ứng phó kịp thời với các đợt bão, lũ, mưa to, gió lớn, lũ quét trong năm.

- Sẵn sàng huy động lực lượng và phương tiện tham gia phòng, chống thiên tai.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:

1. Công tác thông tin, tuyên truyền:

- Thông tin thường xuyên, kịp thời cho CB-GV-NV về kế hoạch của Phòng GD&ĐT, sự chỉ đạo của cấp trên về công tác phòng, chống lụt bão có ảnh hưởng đến cơ sở vật chất của các nhà trường.

- Tăng cường biện pháp phòng, chống nhằm hạn chế mức thấp nhất về thiệt hại về người và tài sản do lũ, lụt, triều cường, bão, áp thấp nhiệt đới, lốc xoáy, sạt lở đất và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm khác gây ra.

2. Công tác tổ chức:

- Nhà trường thành lập Ban phòng, chống thiên tai do Hiệu trưởng làm trưởng ban, Phó hiệu trưởng và Chủ tịch công đoàn làm phó ban và các thành viên là cán bộ, giáo viên, nhân viên.

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để chỉ đạo các đơn vị kịp thời ứng phó với mọi tình huống xấu có thể xảy ra trong suốt thời gian diễn ra: trước, trong và sau thiên tai.

- Quán triệt sâu rộng trong nhà trường nhằm nâng cao ý thức cho từng cá nhân trong công tác phòng, chống thiên tai. Chỉ đạo các trường ở các vùng có nguy cơ xảy ra lụt bão, thiên tai phải bố trí và di chuyển tài sản, về các phòng học cao, kiên cố hoặc nơi an toàn tránh hư hỏng khi thiên tai xảy ra, đồng thời chuẩn bị các biện pháp để hỗ trợ, khắc phục.

- Xây dựng phương án huy động về nguồn lực, kinh phí để kịp thời ứng phó với mọi tình huống bất lợi khi có thiên tai xảy ra. 

 3. Nhiệm vụ cụ thể:

+ Xây dựng phương án chủ động phòng, chống, ứng phó thiên tai trong đơn vị mình quản lý.

+ Xây dựng và triển khai các kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong đơn vị; xây dựng các phương án ứng phó với biến đổi khí hậu và áp thấp nhiệt đới tác động vào địa bàn xã Trường Sơn.

+ Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng, chống lụt, bão, thiên tai cho toàn thể cán bộ, giáo viên, người lao động và học sinh biết và chủ động phòng, tránh.

+ Phòng, chống, ứng phó với bão, áp thấp nhiệt đới, thiên tai cần phải:

- Đảm bảo công tác ứng trực của lãnh đạo và lực lượng tại chỗ đầy đủ trong mùa mưa, bão. Tổ chức trực 24/24 giờ (hai điểm trường)trong thời gian có bão, áp thấp nhiệt đới, thiên tai để nắm chắc diễn biến tình hình và chuẩn bị phương án ứng phó thích hợp, hiệu quả.

- Thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết, thiên tai và các biện pháp hướng dẫn phòng, chống, ứng phó trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang web của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương (địa chỉ: http://www.nchmf.gov.vn), và Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã Trường Sơn để kịp thời có biện pháp phòng, chống và ứng phó hiệu quả; triển khai kế hoạch, phương án phòng, chống đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do sự cố gây ra.

- Thường xuyên kiểm tra và kịp thời sửa chữa, gia cố lại cơ sở vật chất trong nhà trường, chặt, tỉa các cây xanh có tán lớn.

+ Ban phòng, chống thiên tai nhà trường tổ chức trực ban định kỳ, đột xuất để kịp thời thông tin đến Ban Chỉ đạo phòng, chống thiên tai của Phòng Giáo dục và Đào tạo, của xã diễn biến của thiên tai, thời tiết nguy hiểm. Chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống, ứng phó kịp thời, hiệu quả.

4. Kế hoạch khắc phục để đảm bảo công tác dạy-học trong phòng chống thiên tai:

- Khi có thông tin về lụt bão xảy ra, phải thường xuyên theo dõi của diễn biến lụt bão; quán triệt toàn bộ lực lượng, cán bộ, viên chức nhà trường, phân chia địa bàn và tập trung lực lượng vào những nơi có nguy cơ xảy ra lụt bão, thiên tai như: khu vực có nguy cơ xảy ra lốc xoáy khi mưa to, có nguy cơ bị lũ lụt, triều cường, có nguy cơ chịu tác động của sấm sét, mưa đá, lũ quét ...

- Khắc phục vệ sinh, môi trường, ổn định công tác tổ chức và tiến hành công tác dạy-học theo đúng quy định của Ngành. Trường hợp nhà trường bị thiệt hại lớn, không thể tiến hành công tác dạy-học ngay được, phải báo cáo lãnh đạo Phòng GD&ĐT để Phòng tổng hợp tình hình báo cáo Lãnh đạo UBND huyện xin ý kiến chỉ đạo.

     * Trong quá trình triển khai thực hiện cần chú ý những vấn đề sau:

- Thường xuyên cập nhật tin tức qua các phương tiện thông tin đại chúng và sự chỉ đạo của các cấp lãnh đạo, nhất là Ban chỉ đạo phòng, chống lụt bão Ngành Giáo dục và Đào tạo xã Trường Sơn.

- Kiểm tra tình hình cơ sở vật chất, các trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học.

- Phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên trực, xử lý công việc trong quá trình thiên tai xảy ra.

- Tổ chức di dời toàn bộ tài sản lên chỗ không bị ngập lụt.

- Sắp xếp kho sách, thiết bị vào phòng an toàn nhất.

- Trường hợp bão, lũ xảy ra đột xuất trong khi học sinh đang học, nhà trường tiến hành cho học sinh nghỉ học và đưa học sinh về nơi trú ngụ an toàn.

III. THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO:

1.Ông Nguyễn Tiến Dũng-Hiệu trưởng - Trưởng ban chỉ đạo. SĐT: 0917704027

2. Ông Vũ Ngọc Hùng - P.Hiệu trưởng - P.Trưởng ban. SĐT: 0962766884

3. Ông Nguyễn Xuân Ngọc - P.Hiệu trưởng - P.Trưởng ban. SĐT: 0945052386        (phụ tránh chính khu Vua Bà)

4. Bà Phạm Thị Thanh Thủy - CTCĐ - P.Trưởng ban. SĐT: 0913589226

5. Ông Bùi Văn Lưu - BTCĐ - Thành viên. SĐT: 0976216891

6. Ông Nguyễn Văn Hùng - TPT Đội - Thành viên. STĐ: 0912720277

7. Bà Nông Thị Lan – Tổ trưởng 1 -  Thành viên. SĐT: 0948203991

8. Bà Từ Thị Chuyên - Tổ phó khối 1 – Thành viên. SĐT: 0842861986

9. Bà Bùi Thị Loan Loan – Tổ phó khối 2+3 - Thành viên. SĐT: 0368633648

10. Bà Đồng Thị Nam – Tổ trưởng khối 2+3 - Thành viên. SĐT: 0942469397

11. Bà Nguyễn Thị Huế - Tổ phó khối 4+5  - Thành viên. SĐT: 0988641152

12. Bà Phạm Thị Hảo - Tổ trưởng khối 4+5 - Thành viên. SĐT: 0823884846

13. Bà Trần Bích Hường - Kế toán - Thành viên. SĐT: 0977453414

14. Ông La Văn Bình - Bảo vệ khu chính- Thành viên. SĐT: 0838405127

15. Ông Dương Văn Quyết- Bảo vệ khu Vua Bà- Thành viên. SĐT: 0966614184

 

          Trên đây là kế hoạch phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn của Trường Tiểu học Trường Sơn năm 2020./.

 

  Nơi nhận:                                                                         HIỆU TRƯỞNG

    - PGD&ĐT huyện LN;

    - Lư­u: VT.

 

 

 

                                                                                        Nguyễn Tiến Dũng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHƯƠNG ÁN PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

 

          Nhà trường luôn quán triệt và thực hiện có hiệu quả phương châm "bốn tại chỗ" khi có thiên tai xảy ra:

I. Trước khi thiên tai xảy ra:

1. Đối với công tác chỉ huy tại chỗ:

- Chỉ đạo quán triệt tư tưởng, kiện toàn bộ máy chỉ huy tại địa phương.

- Xây dựng, điều chỉnh và bổ sung phương án, kế hoạch phòng chống thiên tai chi tiết và tổ chức diễn tập cho các lực lượng theo phương án đã đề ra hàng năm.

- Chỉ đạo bố trí ngân sách cho các phương án đối phó với từng loại thiên tai tại địa phương.

- Theo dõi chặt chẽ, sát sao tình hình thiên tai tại những vùng trọng điểm, xung yếu trên địa bàn nhất là khu vực ven suối, ven sông, vùng sâu vùng xa.

- Chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp trên, các lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn.

- Tổ chức tuyên truyền phổ biến kiến thức cho người dân về thiên tai, cách thức phòng, chống.

- Lập các phương án di dời CB, GV, CNV và học sinh hợp lý, phương tiện, thời điểm và hậu cần phục vụ công tác di dời trong trường hợp khẩn cấp.

2Đối với lực lượng tại chỗ:

- Lập danh sách các lực lượng nòng cốt sẽ tham gia công tác phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn tại địa phương và các lực lượng dự bị khi cần thiết.

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các lực lượng (địa bàn phụ trách, số người tham gia, phương tiện vật tư cần thiết). Thường xuyên tham gia tập huấn, huấn luyện, tập dợt, rèn luyện các kỹ năng về hộ đập, cứu hộ, cứu nạn.

3. Đối với phương tiện, vật tư tại chỗ:

- Căn cứ tình hình thiên tai thực tế tại địa phương mà chủ động bố trí, dự phòng các loại phương tiện, vật tư cần thiết phù hợp điều kiện nhà trường.

- Lập danh sách các trang thiết bị, phương tiện, vật tư sẵn có trong nhà trường.

- Nắm danh sách (phải thỏa thuận trước) các hộ dân, doanh nghiệp tổ chức…có các phương tiện phù hợp để trưng dụng, huy động trong thiên tai nếu cần thiết.

- Huy động, trưng dụng của nhân dân các phương tiện, vật tư cần thiết như: thuyền, ôtô, đất đá… tại các điểm xung yếu.

- Kiểm tra, sửa chữa, nâng cấp các phương tiện đảm bảo hoạt động tốt trước thiên tai.

4. Đối với công tác hậu cần tại chỗ:

- Tuyên truyền, vận động nhân dân dự trữ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm và các vật dụng gia đình cần thiết.

- Chủ động bố trí kinh phí để tạm trữ các nhu yếu phẩm cần thiết cho các điểm sơ tán. Theo tình hình và sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo cấp xã.

II. Trong khi thiên tai xảy ra:

1. Đối với công tác chỉ huy tại chỗ:

- Trong thiên tai, người chỉ huy phải bám vào phương án đã xây dựng để ra quyết định tại chỗ theo tình hình thực tế và dưới sự chỉ đạo của cấp trên.

- Theo dõi sát sao tình hình thiên tai, các khu vực, CSVC nhà trường…. trong diện gặp nguy hiểm cần cứu hộ, cứu nạn hoặc di dời khẩn cấp.

- Chỉ đạo các lực lượng chuyên trách tiếp tục bám trụ tại hai điểm nhà trường, cùng nhau chằng chống nhà cửa, cắt tỉa cành cây, kê kích các vật dụng, đồ dùng…. Tham gia cứu người, tài sản, cứu hộ các công trình phòng chống lụt bão đang bị sự cố….

- Chủ động phối kết hợp chặt chẽ với cấp trên, các lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn tổ chức cứu hộ, cứu nạn.

2. Đối với lực lượng tại chỗ:

- Ban chỉ đạo, các đội thanh niên xung kích tích cực hỗ trợ nhân dân đối phó với thiên tai khu vực gần trường.

- Tiếp tục tuần tra, túc trực tại các điểm xung yếu trên địa bàn; Trong trường hợp phát sinh tình huống khẩn cấp thì tích cực đối phó, hỗ trợ nhân dân.

3. Đối với yếu tố phương tiện, vật tư tại chỗ:

- Huy động, trưng dụng các phương tiện, vật tư cần thiết đã lên danh sách trước đây.

- Cung cấp các phương tiện cần thiết cho các lực lượng tại chỗ làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn kịp thời, hiệu quả.

4. Đối với yếu tố hậu cần tại chỗ:

- Phân bổ lương thực thuốc men và các vật dụng gia đình cần thiết cho các hộ dân tại các điểm sơ tán.

- Tiếp tục theo dõi nắm tình hình số hộ cần cứu trợ khẩn cấp, nhu cầu thiết yếu của người dân còn bám trụ tại địa bàn cũng như đang tạm cư tại các điểm sơ tán.

III. Sau khi thiên tai xảy ra:

1. Đối với công tác chỉ huy tại chỗ

- Chỉ đạo cán bộ, giáo viên, nhân viên dọn dẹp, vệ sinh, sắp xếp lại các điều kiện để duy trì lại xử lý môi trường nước, rác thải, xác động vật chết do thiên tai.

- Chủ động phối kết hợp và yêu cầu trợ giúp từ bên ngoài.

2. Đối với lực lượng tại chỗ

- Tiếp tục cứu trợ lương thực, thuốc men cho dân nếu cần thiết, trong khả năng.

- Nhanh chóng khôi phục các dịch vụ thiết yếu như: nước sạch, điện, phòng học, nhà tập thể để có thể hoạt động dạy và học ngay sau khi hết thiên tai.

- Xử lý môi trường nước, rác thải, xác động vật chết do thiên tai gây ra.

3. Đối với phương tiện, vật tư tại chỗ

- Sử dụng các phương tiện, vật tư tại chỗ kết hợp với phương tiện cứu trợ để khôi phục lại các dịch vụ thiết yếu như nước sạch, điện…….

- Huy động phương tiện, vật tư tại chỗ để khắc phục hậu quả thiên tai cụ thể như: clormin B để xử lý môi trường nước, rác thải, chôn xác động vật chết…

4. Đối với công tác hậu cần tại chỗ

- Tiếp tục thực hiện cứu trợ lương thực, thuốc men cho lực lượng trực cũng như nhân dân quanh khu vực nhà trường.

 

 

Nguồn: lucnam.edu.vn
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 1
Tháng 01 : 26
Năm 2021 : 26