Sunday, 17/01/2021 - 19:02|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC TRƯỜNG SƠN

NGHỊ QUYẾT CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC TRƯỜNG SƠN

NGHỊ QUYẾT CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC TRƯỜNG SƠN Về việc thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 27/2/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc huy động toàn dân tập trung thu gom, xử lý triệt đề rác thải ra môi trường
NGHỊ QUYẾT CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC TRƯỜNG SƠN Về việc thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 27/2/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc huy động toàn dân tập trung thu gom, xử lý triệt đề rác thải ra môi trường

    

ĐẢNG BỘ XÃ TRƯỜNG SƠN

 CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC

                            *

          Số 04 - NQ/CB

     ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NA   Trường Sơn, ngày 08 tháng 5 năm 2020

 

 

 

NGHỊ QUYẾT

                       CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC TRƯỜNG SƠN

Về việc thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 27/2/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc huy động toàn dân tập trung thu gom, xử lý triệt đề rác thải ra môi trường

-----

Được sự quan tâm lãnh đạo, chi đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền xã, sự tuyên truyền của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội, Vai trò trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong nhà trường về vận động công tác vệ sinh môi trường. Trong những năm qua CB, GV, CNV và học sinh đã có ý thức hơn trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, hạn chế vứt rác thải ra môi trường, thu gom, xử lý đốt rác thải tại lò đốt rác, nhiều cá nhân thực hiện tốt giữ gìn vệ sinh môi trường, làm cho môi trường, cảnh quan trong nhà trường luôn sạch, đẹp.

Tuy nhiên, công tác vệ sinh môi trường trong nhà trường hiện nay chưa đáp ứng được yêu cầu, ảnh hưởng đến sự phát triển, chất lượng cuộc sống. Đó là diện tích nhà trường quá trật hẹp, lò đốt rác gần sát phòng học, nhà vệ sinh. Một số người dân xung quanh thường hay vào đổ trộm rác trong trường.

Nguyên nhân của những tồn tại hạn chế là do việc mở rộng khuôn viên, xây thêm phòng học của các cấp cho nhà trường triển khai còn quá chậm.

Từ những thực trạng trên, để thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường trong nhà trường về lâu dài và hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 27/02/2020 của Ban Thường vụ tỉnh ủy, Nghị quyết số 160-NQ/ĐU ngày 28/4/2020 của Đảng ủy; Chi bộ Trường Tiểu học ban hành Nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo vệ môi trường, với những nội dung sau:

  1. MỤC TIÊU
  1. Mục tiêu chung

Tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ, chi ủy, sự vào cuộc quyết liệt của các ban ngành, đoàn thể trong nhà trường cùng với việc huy động các nguồn lực, các tầng lớp nhân dân tham gia tích cực công tác thu gom, xử lý rác thải, vệ sinh môi trường trong nhà trường. Đặc biệt, tập trung vào việc quy hoạch, xây dựng điểm thu gom để phục vụ thu gom, lưu giữ tạm thời rác thải ra môi trường. Đẩy mạnh việc thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động. Để việc giữ gìn vệ sinh môi trường trở thành thói quen, trong nếp sống văn minh của mỗi CB, GV, CNV và học sinh. Phấn đấu để nhà trường có một môi trường sống trong sạch bền vững, không có rác thải ô nhiễm.

  1. Mục tiêu cụ thể

           - Trên địa bàn nhà trường đã xây dựng được điểm thu gom, để phục vụ việc thu gom, lưu giữ tạm thời rác thải ra môi trường. Sau đó đưa vào lò đốt, xử lí, không chôn lấp; không có điểm tồn lưu rác thải phát sinh trên khu vực nhà trường. Căn cứ chỉ đạo của trên xây dựng nguồn kinh phí và vận động nhân dân đóng góp kinh phí hỗ trợ hoạt động thu gom, tập kết, vận chuyển, xử lý rác thải đến nơi xử lí chung của toàn xã.

          Về thời gian và lộ trình thực hiện theo kế hoạch chỉ đạo của UBND xã.

     - Ban chỉ đạo phối hợp với các Đoàn thể trong nhà trường, tham mưu cho Chi bộ về công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động bảo vệ môi trường. Trên cơ sở các quy định của pháp luật và chỉ đạo của cơ quan quản lý nhà nước cấp trên, xây dựng nguồn kinh phí dành cho hoạt động VSMT, đảm bảo với tình hình thực tế và yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

        - Phát động CB, GV, CNV và học sinh, khu dân cư thực hiện tự quản vệ sinh môi trường tích cực, hiệu quả; tổ chức mỗi tháng một cuộc tổng vệ sinh môi trường trên toàn địa bàn toàn trường (cả hai khu) với trên 100% cán bộ, đảng viên, đoàn viên và học sinh tham gia.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ, chi ủy đối với công tác vệ sinh môi trường

         Chi bộ, chi ủy, Ban chỉ đạo công tác VSMT, (nhất là người đứng đầu) và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường xác định việc đảm bảo, nâng cao chất lượng vệ sinh môi trường là nhiệm vụ cần tập trung trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện phải thường xuyên, lâu dài, đồng thời chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng mất vệ sinh môi trường ở trong nhà trường.

Đưa công tác bảo vệ môỉ trường trở thành chỉ tiêu đánh giá thi đua của  thôn, cán bộ, đảng viên, đoàn viên và mỗi lớp học là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá, xếp loại thi đua.

Tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, học sinh trong việc giữ gìn, đảm bảo vệ sinh môi trường; Phải tự giác, gương mẫu thực hiện và chi đạo thực hiện các quy định về vệ sinh môi trường. Hàng tháng, trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ phải gắn với đánh giá, kiểm điểm kết quả việc lãnh đạo, chi đạo công tác vệ sinh môi trường. Ban chỉ đạo công tác VSMT và các tổ chức đoàn thể hàng quý, 6 tháng, 1 năm phải đánh giá kiểm điểm về công tác vệ sinh môi trường.

         2.Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm giữ gìn, đảm bảo vệ sinh môi trường

 Chi bộ, chi ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, phồ biến sâu rộng các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của trên về công tác vệ sinh môi trường,  tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động trong các đảng viên, đoàn viên và học sinh đối với việc giữ gìn vệ sinh môi trường. Trong đó, cán bộ, đảng viên, đoàn viên phải gương mẫu trong thực hiện và tuyên truyền, vận động gia đình, người thân, học sinh tích cực tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường.

Đưa nội dung công tác vệ sinh môi trường vào nội dung sinh hoạt chi bộ. Tăng cường nêu gương, khích lệ các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia giữ gìn, đảm bảo vệ sinh môi trường và có sáng kiến, giải pháp, mô hình mới, cách làm hay, hiệu quả trong việc nâng cao chất lượng vệ sinh môi trường. Đồng thời, tạo dư luận xã hội phê phán mạnh mẽ các hành vi vi phạm các quy định về vệ sinh môi trường.

           3.Phát huy vai trò các đoàn thể đối với công tác vệ sinh môi trường

             Ban CHCĐ, các đoàn thể chính trị-xã hội trong thôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, học sinh và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia thực hiện tốt công tác giữ gìn, đảm bảo vệ sinh môi trường; thu gom rác thải tồn lưu, phát sinh trong cộng đồng dân cư; chăm sóc, bảo vệ cây xanh; bảo vệ công trình, phương tiện, dụng cụ phục vụ công tác VSMT... Xác định tuyên truyền, vận động là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài. Ban chấp hành CĐ, Chi đoàn TN là lực lượng nòng cốt.

Tăng cường công tác vệ sinh môi trường trên cơ sở gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới", các phong trào tình nguyện "Bảo vệ môi trường", mô hình "Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường"... đảm bảo toàn bộ các khu vực trong và ngoài cổng trường luôn xanh, sạch đẹp, thông thoáng…

Phát huy vai trò giám sát trong công tác vệ sinh môi trường của Ban chỉ đạo, các Chi hội đoàn thể và cộng đồng dân cư. Tăng cường sự phối hợp giữa Ban chỉ đạo, các ban ngành, CB lao công và học sinh với chi ủy Chi bộ, BGH trong việc thực hiện các cuộc vận động, phong trào về vệ sinh môi trường.

4.Nâng cao hiệu lực của Thôn về công tác vệ sinh môi trường

Tăng cường công tác vệ sinh môi trường; nâng cao năng lực, trách nhiệm, hiệu quả hoạt động của CB, đảng viên.

Tập trung tham mưu chính quyền địa phương mở rộng khuôn viên, xây thêm phòng học, phòng chức năng, xây lò đốt rác xã khu vực học và hoạt động của nhà trường. Huy động các nguồn lực để xây dựng các hạng mục công trình tập kết rác thải theo quy hoạch được phê duyệt. Vận hành có hiệu quả công trình và các trang thiết bị phục vụ công tác vệ sinh môi trường, không để xảy ra tình trạng gây ô nhiễm sung quanh điểm tập kết rác thải; xây dựng nội quy, quy định sử dụng, vận hành điểm tập kết, phương tiện vận chuyển, tập kết rác thải; đầu tư mua sắm các trang thiết bị phục vụ công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải.

Làm tốt công tác quản lý vệ sinh môi trường khu vực công cộng,... Rà soát, hoàn chỉnh hệ thống biển báo, nội quy, quy định tại các khu vực phát sinh rác thải không đúng quy định.

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát vệ sinh môi trường, phát hiện sớm và kịp thời xử lý, đề nghị xử lý nghiêm các hành vi thu gom, thải rác thải sinh hoạt trái quy định, gây ô nhiễm môi trường.

           5.Đầy mạnh xã hội hóa hoạt động vệ sinh môi trường

Đẩy mạnh xã hội hóa nhằm huy động tối đa các nguồn lực của xã hội tham gia thực hiện công tác vệ sinh môi trường. Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư vào các dịch vụ vệ sinh môi trường, nhất là thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt; sản xuất tái chế các phế liệu, phế thải; sản xuất, cung ứng các sản phẩm thân thiện với môi trường...

Huy động các tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư tích cực hưởng ứng và tham gia hoạt động tổng vệ sinh môi trường chung trong toàn xã. Vận động các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh hỗ trợ đầu tư trang thiết bị, dụng cụ phục vụ công tác thu góm, vận chuyển xử lý rác thải và tạo thói quen phân loại rác tại chỗ, đổ rác thải đúng thời gian và địa điểm quy định.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

     1.  Chi ủy, chi bô xây dựng và ban hành quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết, thống nhất, đồng bộ với các tổ chức Đoàn thể và toàn thể học sinh trong nhà trường.  Ban chỉ đạo thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc tổ chức thực hiện nghị quyết.

     2. Ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết; cân đối và sử dụng kinh phí từ nhân dân đóng góp, các nguồn vận động khác và ngân sách hỗ trợ từ cấp trên để tổ chức thực hiện, hàng năm. Định kỳ sơ kết, tổng kết kết quả thực hiện công tác vệ sinh môi trường.

          3.Ban chỉ đạo, các Đoàn thể chính trị-xã hội căn cứ chức năng nhiệm vụ, phối hợp, tăng cường giám sát việc thực hiện Nghị quyết; gắn việc tăng cường công tác vệ sinh môi trường với các cuộc vận động, phong trào thi đua; đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đảng viên, đoàn viên và học sinh tạo sự quyết tâm, đồng thuận thực hiện có hiệu quả Nghị quyết này.

           4.Các đồng chí đảng viên được phân công phụ trách các lĩnh vực CM và các Đoàn thể tăng cường chỉ đạo, tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, giáo viên và học sinh thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, thường xuyên báo cáo kết quả với Chi ủy, Chi bộ.

            Nghị quyết này được ban hành tới toàn thể đảng viên Chi bộ, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường để tổ chức thực hiện./.

 

Nơi nhận:                                                                        

 - TT Đảng ủy (b/c).                                                  

 - Đảng viên Chi bộ. (t/h)                 

 - Tổ CM, đoàn thể. (t/h)   

 - Lưu./.                                                            

T/M CHI ỦY, CHI BỘ

BÍ THƯ

 

      Nguyễn Tiến Dũng

 

Nguồn: lucnam.edu.vn
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 1
Tháng 01 : 26
Năm 2021 : 26